Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

 1.    Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (pažymėjus prieš perkant, kad sutinka su „3drambliai.lt“ taisyklėmis), yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau kartu vadinama – šalys) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos šalių teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „3drambliai.lt“ elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti ar papildyti Taisykles, vadovaudamasis galiojančių teisės aktų reikalavimais.

1.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – sutartis).

 1.  Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama elektroninėje parduotuvėje „3drambliai.lt“ laikoma konfidencialia ir negali būti viešinama, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis (yra Pirkėjo sutikimas, teisėsaugos institucijų reikalavimu, siekiant užkirsti kelią nusikalstamų veikų darymui ir kt.).

2.2. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas „3drambliai.lt“ būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei Pirkėjas pageidauja, kad jo duomenys nebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, apie savo nesutikimą informuoja Pardavėją el. paštu info@3drambliai.lt.

2.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje „3drambliai.lt“ teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Nustatoma asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė –kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

 1.  Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje „3drambliai.lt“ šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, sudarytos su elektronine parduotuve „3drambliai.lt“  šių Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

 1.  Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo atsiskaityti už prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas, pirkdamas „3drambliai.lt“ privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

 1.  Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės „3drambliai.lt“ darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve „3drambliai.lt“ arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.2.1.ar 7.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.3. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu.

 1.  Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 8 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti ir sudaryti realią galimybę Pirkėjui įgyvendinti Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 7, 10 straipsniuose įtvirtintas teises (teisę gauti informaciją ir teisę atsisakyti sutarties).

 1.  Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos EURAIS.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš 8-nių žemiau nurodytų bankų: AB bankas Swedbank; AB DNB Nord bankas; AB SEB Vilniaus bankas; AB Šiaulių bankas; AB Danske bankas; AB Nordea bankas, AB Citadele bankas, UAB Medicinos bankas. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Bankiniai mokėjimai elektroninėje parduotuvėje „3drambliai.lt“ vykdomi per www.paysera.lt elektroninių mokėjimų sistemą.

7.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į elektroninės parduotuvės „3drambliai.lt“ banko sąskaitą.

7.2.3. Apmokėjimas grynais atsiimant prekes pristatymo metu.

7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1. ar 7.2.2.  punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas sumoka iš karto pateikdamas užsakymą.

7.4. Atsižvelgiant į Taisyklių 5.2. punkte numatytą Pardavėjo teisę, atsiskaitant 7.2.1. bei 7.2.2. punktuose numatytais būdais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 1.  Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 1-2 darbo dienas. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

8.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės  arba dėl nuo Pirkėjo ar trečiųjų asmenų priklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrina siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

8.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

 1.  Prekių kokybės garantija

9.1. Elektroninėje parduotuvėje „3drambliai.lt“ parduodamos prekės savybės ir komplektacija nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio vaizduoklio ypatybių.

9.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

 1.  Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to kilusias pasekmes.

10.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektroninės parduotuvės „3drambliai.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

10.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 1. Prekių grąžinimas atsisakius sutarties

11.1. Pirkėjui sudarius nuotolinę sutartį naudojantis tik ryšio priemonėmis ir neturėjus galimybės prieš sudarant sutartį apžiūrėti prekes, jis turi teisę atsisakyti sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos.

11.2. Atsisakius sutarties įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 dienų jei:
–          grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
–          prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
–          prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos;
–          grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos;
–          grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas.
11.3. Atsisakius sutarties kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei tai yra:
–          prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo);
–          kitais atvejais, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
11.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas savo lėšomis supakuoja ir pristato Pardavėjui.

11.5. Pardavėjas gali atsisakyti priimti grąžinamą prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę.

11.6. Grąžinant elektroninėje parduotuvėje „3drambliai.lt“ pirktą prekę, užpildoma šiame tinklapyje esanti grąžinimo forma arba  el . paštu info@3drambliai.lt pateikiamas laisvos formos prašymas, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data.

11.7. Pardavėjas pinigus grąžina per 14 kalendorinių dienų po grąžinamos prekės gavimo. Pinigai grąžinami į tą sąskaitą, iš kurios buvo apmokėta už prekę, nebent Pirkėjas pateiktame prašyme nurodys kitaip.

 1.  Prekės grąžinimas įsigijus netinkamos kokybės prekę

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

12.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu reikalauti:

12.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

12.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

12.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

12.2.4. grąžinti sumokėtą kainą, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

12.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 12.4.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

12.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina:

12.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@3drambliai.lt pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

12.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą;

12.4.3. pateikti laisvos formos prašymą nurodant grąžinimo priežastis ir pridedant reikalavimą pagrindžiančius įrodymus.

12.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos.

12.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12.7. Pirkėjas turi sumokėti prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas prekės grąžinimo išlaidas.

12.8. Pardavėjas pinigus grąžina per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę ir grąžinus prekę nustatytas jos netinkamos kokybės faktas.

12.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais bei smailiais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

 1.  Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

13.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Pirkėjas turėdamas nusiskundimų, el. paštu info@3drambliai.lt kreipiasi į Pardavėją ir išdėsto nusiskundimo esmę, bei pateikia reikalavimą patvirtinančius įrodymus. Nepavykus susitarti per 20 darbo dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.